Projekty budowlane promocja

Ważne informacje

Dokumenty wymagane do zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę:

 • Projekt budowlany wielobranżowy z projektami przyłączy do sieci i oświadczeniem projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia (w przypadku projektu gotowego/typowego - adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta), zgodny z:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  z dnia 3 listopada 1998 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
  (Dz. U. nr 140, poz. 906)

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.

 • Oświadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 • Warunki techniczne dostawy mediów i włączenia do układu komunikacyjnego.

 • Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub oświadczenie o braku wymogu wyłączenia.

 • Ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących opracowanie (projekt adaptacji).

 • Ksero z aktualnego wpisu projektantów wykonujących opracowanie (projekt adaptacji) na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów.

 • Oświadczenie projektanta (wykonującego projekt adaptacji) zgodności projektu budowlanego z obwiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona przez projektanta wykonującego projekt adaptacji.

Dane kontaktowe

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji 
PRO-DOM B.R. NAWROT

Zalasewo
ul.Szwedzka 3
62-020 Swarzędz

          

 

Telefon: (+48) 732 555 044
Email: pro.dom@vp.pl
Email: biuro@prodomprojekty.pl
WWW: prodomprojekty.pl